Urlop jak liczyć

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub na umowę zlecenie nie mogą korzystać z tego świadczenia. Co ważne, pracownik za te dni pobiera pełne wynagrodzenie. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeśli więc dniami pracy dla konkretnego pracownika są np. sobota i niedziela, to urlopu udziela się właśnie w te dni. W zależności od tego, czy pracownik rozstaje się z firmą czy też podejmuje pracę u nowego pracodawcy, przysługuje mu urlop:
u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze
u kolejnego pracodawcy – w wymiarze: proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego

Co wlicza się do okresu zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia wlicza się także okres edukacji w wymiarze:
zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 3 lata,
średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
szkoły policealnej – 6 lat,
szkoły wyższej – 8 lat (także licencjat).

Zasady udzielania urlopu

Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:
pełny etat jest to:
– 208 godzin przy 26 dniach urlopu
– 160 godzin przy 20 dniach urlopu
na pół etatu :
– 104 godziny czyli 26 dni
– 80 godzin przy 20 dniach

Urlop jak liczyć
Inne okresy wliczające się do długości stażu pracy

Poza okresem zdobywania wykształcenia, do stażu pracy należy doliczyć również inne okresy:
okres wykonywania pracy nakładczej,
okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
okres służby wojskowej (czynnej lub zawodowej),
okres stażu z urzędu pracy,
okres zatrudnienia zagranicą,
okres pełnienia służby policyjnej,
okres prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub pracy w gospodarstwie małżonka),
urlop bezpłatny,
bezpłatny urlop szkoleniowy,
urlop bezpłatny, przyznany na okres wykonywania pracy u innego pracodawcy,
okres pracy w gospodarstwie rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa (po 16 roku życia, a jednocześnie przypadający przed 1 stycznia 1983 roku),
okres, za który pracownik otrzymał odszkodowanie z powodu skrócenia mu okresu wypowiedzenia,
okres, za który danemu pracownikowi sądownie przyznano odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy lub przyznano wynagrodzenie w związku z sądowym wyrokiem przywracającym pracownika do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here