urlop wychowawczy

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop. Pracownikowi zatrudnionemu przez minimum 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Z urlopu wychowawczego można skorzystać w maksymalnie 5 częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Co to jest urlop wychowawczy

Jest to przede wszystkim przerwa w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, po tym, jak rodzice wykorzystają urlop macierzyński i urlop rodzicielski. A więc urlop dotyczy opieki nad starszym dzieckiem, już nie niemowlęciem. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową (u dotychczasowego lub innego pracodawcy) albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Ile trwa urlop wychowawczy

 urlop wychowawczy
Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, np. mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata 1 miesiąc albo odwrotnie. Rodzic będzie mógł skorzystać z pełnego urlopu, czyli 36 miesięcy tylko w przypadku, jeżeli:
1) drugi rodzic dziecka nie żyje,
2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.
Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność i wymaga opieki, urlop ten można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Co ważne, jeśli pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca nie może go zwolnić aż do dnia zakończenia tego urlopu. Ochrona nie obejmie jednak opiekuna dziecka jeśli firma ogłosi upadłość lub likwidację, albo jeśli zwolnienie będzie uzasadnione i nastąpi z winy pracownika.

Wniosek

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:
1) imię i nazwisko pracownika;
2) imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;
3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;
Trzeba też dołączyć pisemne oświadczenie drugiego opiekuna, w którym deklaruje, że nie będzie korzystał w tym czasie z urlopu wychowawczego albo o terminie, w którym zamierza z niego korzystać jednocześnie z osobą, która składa wniosek. Urlop wychowawczy udzielany jest wyłącznie na wniosek pracownika. Wniosek powinien być złożony na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Ustawodawca określił przypadki, w których pracownik może zrezygnować z urlopu:
– w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
– po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here