Opodatkowanie umowy zlecenia

Jeśli pracodawca zawiera umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło) z osobą, która nie jest jego pracownikiem, to opodatkowanie umowy uzależnione jest od kwoty należności określonej w dokumencie. Umowa zlecenie rozliczana może być na podstawie dwóch rodzajów zryczałtowania kosztów uzyskania przychodu, a mianowicie:
zryczałtowane 20% koszty uzyskania przychodów – podstawowe koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o pdof,
zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów – są stosowane, jeśli dotyczą rozporządzenia prawami autorskimi lub innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi wymienionymi w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o pdof.
Jeżeli umowa lub umowy zawarte z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy nie określają wprost kwoty należności, a tylko sposób jej wyliczenia, to należności wynikające z tych umów nie mogą być opodatkowane ryczałtem – na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Obowiązuje wtedy opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Jest to umowa starannego działania, co oznacza, że o prawidłowym jej wykonaniu nie decyduje końcowy efekt, lecz odpowiednie wykonywanie czynności wraz z należytą starannością jej realizacji.Treść umowy zlecenia powinna zawierać m.in.:
rodzaj i datę zawarcia umowy,
strony umowy – dotyczy to w szczególności: imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych (PESEL, NIP, REGON), adresów zamieszkania/prowadzenia działalności,
datę rozpoczęcia umowy wraz z jej zakończeniem,
określenie czynności pracy – jej charakter i miejsce wykonywania,
wynagrodzenie, gdy zlecenie jest odpłatne,
podpisy osób zawierających umowę cywilnoprawną.

Wyliczenie podatku od umowy zlecenia

Opodatkowanie umowy zlecenia
Wyliczenie tego podatku jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku umów o dzieło. Wynika to z tego, że umowy zlecenia podlegają aktualnie obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne. Podatek odlicza się od kwoty brutto pomniejszonej o kwotę obciążenia składkami. Jeśli umowa cywilnoprawna określa, że wynagrodzenie wykonawcy uzależnione będzie od ilości przepracowanych godzin to  jego wartość będzie wyrażona jako iloczyn przepracowanych godzin i stawki za godzinę pracy. W takiej sytuacji należy zastosować się do opodatkowania według zasad ogólnych. Nie można skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, dlatego że w umowie nie jest podana kwota wynagrodzenia. Do obowiązków płatnika składek, należy, między innymi:
zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
obliczanie i pobieranie składek w części finansowanej przez płatnika i ubezpieczonego,
przekazywanie składek za dany miesiąc do ZUS wraz deklaracją rozliczeniową i raportami imiennymi.
Jeżeli pracodawca zawiera umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem, nawet w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia określona w niej nie przekracza 200 zł, wówczas konieczne jest pobranie zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej według zasad ogólnych. Wtedy ryczałt nie ma zastosowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here