Kredyt konsumencki

Jeśli w najbliższym czasie planujesz zaciągnąć pożyczkę lub kredyt, warto zapoznać się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez tę ustawę, ponieważ przyznaje ona konsumentom szereg uprawnień, zaś na kredytodawców oraz pośredników kredytowych nakłada wiele obowiązków. Wiedza ta pomoże Tobie zrozumieć jakie masz prawa i obowiązki jako kredytobiorca. Zapamiętaj, że ustawę o kredycie konsumenckim stosuje się do dwóch rodzajów przedsiębiorców. Do:
kredytodawców, którzy udzielają lub dają przyrzeczenie udzielenia kredytu oraz
pośredników kredytowych, którzy nie będąc kredytodawcą uzyskują korzyści majątkowe (na przykład w formie wynagrodzenia od konsumenta), za czynności związane z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.

Co to jest kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki to kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Nie jest natomiast kredytem konsumenckim kredyt, który nie przewiduje oprocentowania oraz innych kosztów, tzw. kredyt 0%. Umową o kredyt konsumencki jest:
umowa pożyczki
umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego
umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem
umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia
umowa kredytu odnawialnego

Umowa o kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki
Jeżeli chcesz zawrzeć umowę o kredyt konsumencki, sprawdź czy zawiera ona wszystkie wymagane przepisami informacje, powinny one dotyczyć:
danych konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego
rodzaju kredytu i czasu jego obowiązywania
całkowitej kwoty kredytu
stopy oprocentowania kredytu
rzeczywistej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty
zasad i terminów spłaty kredytu
płatności odsetek
innych kosztów, które konsument zobowiązany jest ponieść (np. opłat, prowizji i marż)
rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz innych opłat z tytułu zaległości
skutków braku płatności
opłat notarialnych
sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu
odstąpienia konsumenta od umowy
spłaty kredytu przed terminem
prowizji z tytułu wcześniej spłaty kredytu
dochodzenia roszczeń od kredytodawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę
warunków wypowiedzenia umowy
możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów
organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów
opisu towaru lub usługi oraz ceny w przypadku kredytu wiązanego
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi. Ustawa szczegółowo określa, jakie informacje i dane muszą być zawarte w umowie w zależności od jej typu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here