Kontroling może być formą wsparcia inwestycji. Taka forma tej popularnej techniki zarządzania firmą nazywana jest kontrolingiem inwestycyjnym.

Przedsiębiorcy myśląc o formach wsparcia inwestycji najczęściej zastanawiają się nad wsparciem finansowym. Jednak proces rozwojowy może być wspierany również poprzez dostarczanie menedżerom informacji i instrumentów niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

Zadania kontrolingu inwestycyjnego

Kontroling bywa utożsamiany z kontrolą kosztów. Jednak narzędzie to wspomaga także wiele innych obszarów procesu inwestycyjnego i może być stosowane na wszystkich jego etapach.

Pierwszym etapem jest przygotowanie inwestycji. W tej fazie menedżerowie mogą wykorzystywać kontroling w celu przeprowadzenia analizy strategicznej celu projektu. Zebranie i analiza danych pozwala na określenie potencjalnej efektywności biznesowej planowanego przedsięwzięcia oraz identyfikację i analizę ryzyk projektowych. Korzystając z technik kontrolingowych decydenci są w stanie uzyskać informacje o:

  • Niezbędnych nakładach inwestycyjnych.
  • Przyszłych kosztach bezpośrednich i pośrednich.
  • Potencjalnych wynikach sprzedaży.
  • Wpływie projektu na rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne oraz bilans.

Dzięki kontrolingowi finansowemu kadra zarządzająca zyskuje dostęp do szeregu wskaźników pozwalających na ocenę opłacalności biznesowej projektu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć wskaźniki rentowności, płynności finansowej i zadłużenia.

W końcu kontroling finansowy pozwala na tworzenie scenariuszy uwzględniających wpływ zmian w założeniach lub ewentualnych opóźnień na efektowność inwestycji. Umożliwia również określenie zmieniających się czynników kosztowych.

Na etapie realizacji inwestycji kontroling inwestycyjny pozawala na kontrolowanie efektywności podejmowanych działań. Ułatwia zachowanie dyscypliny budżetowej i wspiera decydentów w przypadku konieczności podejmowania działań korygujących. Jest to zatem narzędzie pozwalające na upewnienie się czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Dlaczego warto korzystać z kontrolingu inwestycyjnego

Można stwierdzić, że kontroling finansowy zdecydowanie wykracza poza zwykłą kontrolę budżetu inwestycyjnego. Jest to system zaawansowanych technik i narzędzi pozwalający na podejmowanie najważniejszych decyzji biznesowych. Prowadzony w na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego umożliwia identyfikowanie zagrożeń i wprowadzanie niezbędnych zmian. Tym samym pomaga w  unikaniu opóźnień i zmniejsza ryzyko niekontrolowanego wzrostu kosztów.

Wybierając partnerów inwestycyjnych przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę nie tylko na warunki uzyskania finansowania. Równie ważne jest wsparcie merytoryczne pozwalające kadrze zarządzającej na podejmowanie najlepszych decyzji. Dlatego warto szukać inwestorów zapewniających narzędzia ułatwiające prowadzenie procesu inwestycyjnego. A doskonałym systemem wspierającym menedżerów jest właśnie kontroling inwestycyjny.

Źródło: ASA – Finansowanie samorządów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here