CP - stężenie procentowe

Co to znaczy cp?
CP jest to skrót od oznaczenia stężenia procentowego w chemii, które wyraża stężenie substancji w mieszaninie (najczęściej w roztworze), poprzez przedstawienie ułamka masowego, ułamka objętościowego lub innego w postaci procentowej. Jest kilka rodzajów stężeń procentowych (masowe, objętościowe, masowo-objętościowe, objętościowo-masowe, czy molowe), ale najczęściej jest to skrót od stężenia procentowego masowego (inaczej: stężenie procentowe wagowe, procent masowy, procent wagowy).
Jest to stosunek masy substancji do masy całego roztworu, wyrażony w procentach: Cp = mA / m * 100 % ( mA – masa składnika, m – masa mieszaniny).
Można to również zdefiniować jako liczbę gramów substancji znajdujących się w 100 g mieszaniny. Do określenia stężenia można dodać symbole, takie jak: „% mas”, „% wag”, „% w/w”, „% m/m”. Z uwagi na to, że to stężenie jest najczęściej stosowanym w chemii – symbole te mogą zostać pominięte, zwłaszcza przez doświadczonych chemików. Ważny jest fakt, że stężenie procentowe masowe jest niezależne od temperatury, ponieważ nie wpływa ona na zmiany masy substancji i roztworu.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna i Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej zaleca, aby zamiast symbolu % stosować jednostki.
Stężenie procentowe objętościowe to stosunek objętości substancji do objętości mieszaniny, które można obliczyć na podstawie wzoru:
Cp = Va / V * 100% (Va – objętość składnika, V – suma objętości wszystkich składników przed zmieszaniem). Objętości substancji i roztworu zależą od ciśnienia i temperatury.
Opisane stężenia są najczęściej stosowane w nauce chemii.

wpudrze.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here